Pełny obowiązek informacyjny wobec klientów i podmiotów żądających przedstawienia oferty

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest QUBATEL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000454369

NIP: 6772373997 REGON: 122803026, adres e-mail obsluga@qubatel.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym dochodzenie należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami. Dane osobowe będą również w celach związanych z zawarciem umowy, jeżeli następuje to na Państwa żądanie.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o ochronie danych RODO) lub żądanie zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom ochroniarskim, kancelariom prawnym, podmiotom zajmującym się obsługą korespondencji, firmom księgowym, firmom spedycyjnym, dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom systemu CRM.

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. przenoszenia danych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy czy obowiązków podatkowych. W przypadku przedstawienia oferty dane osobowe nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń wynikających z przedstawienia oferty.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy lub przedstawienia oferty.

 

Są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy lub przedstawić Państwu oferty.

 

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.